Varžybų saugumo taisyklės

LIETUVOS KULTŪRIZMO IR KŪNO RENGYBOS FEDERACIJOS

VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SAUGUMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis pagrindiniais Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos (toliau – LKRRF) tikslais – populiarinti ir vystyti kultūrizmo bei fitneso sportą, didinti sportininkų meistriškumą, trenerių profesionalumą, klubų aktyvumą, išaiškinti geriausius sportininkus formuojant nacionalines rinktines. Taip pat propaguoti sveiką gyvenimo būdą kaip labiausiai efektyvią priemonę sveikatinant visuomenę. Tai atitinka valstybės prioritetų tikslą: „1.5. Užtikrinti švietimo, mokslo, nacionalinės kultūros ir sveikatinimo plėtrą “ (LR Vyriausybės 2003 03 18 Nutarimas Nr. 330). Taip pat LKKRF vadovaujasi sekančiais dokumentais: Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymu  (2008 m. balandžio 17 d. Nr. X-1501) bei Tarptautinės kultūrizmo ir fitneso federacijos (International Federation of Bodybuilding and Fitness – IFBB), Europos kultūrizmo ir fitneso federacijos (European Bodybuilding and Fitness Federation – EBFF) taisyklėmis ir nuostatomis.

2. Sąvokos

LKRRF nariai – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtos, juridinio asmens teises turinčios visuomeninės arba privačios organizacijos (sporto klubai, asociacijos), buriančios žmones sveikatingumo pagrindais, ugdančios sportininkus ar komandas, siekiančios gerų sporto rezultatų, plėtojantis sveikos gyvensenos idėjas. Taip pat individualūs asmenys.

LKKRF – nevyriausybinė sporto organizacija, kuri propaguoja sveikos gyvensenos, patrauklios išvaizdos, tinkamumo gyvenimui idėjas plačiosioms visuomenės masėms. Organizuoja varžybas, sudaro sąlygas sportininkams siekti aukštų rezultatų, rengiant išvykas į pasaulio ir Europos čempionatus bei  pasaulio neolimpinių sporto šakų žaidynes garsinti Lietuvos vardą. 1991 rudenį LKKRF buvo priimta į IFBB ir buvo pirmoji mūsų šalies sporto organizacija, tapusi Tarptautinės sporto organizacijos nare. IFBB (International Federation of Body Building and Fitness) jungia 170 šalių nacionalines federacijas. IFBB yra vienintelė kultūrizmo ir fitneso organizacija pasaulyje, kuriai suteikta narystė GAISF (Tarptautinė sporto federacijų generalinė asamblėja). Nuo 1986 m. IFBB varžybose vykdoma dopingo kontrolė, kuri atitinka šiai procedūrai keliamus Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) reikalavimus. LKKRF nuo 2002 m. yra Europos kultūrizmo ir fitneso federacijos (EBFF) narė.

Sportininkas  – žmogus, sistemingai besitreniruojantis, dalyvaujantis sporto varžybose, siekiantis kuo geresnių sporto rezultatų, nuosekliai didinantis savo sportinį meistriškumą.

Sporto stovykla – tikslingas trumpalaikis sportininkų arba komandos rengimas(is) varžyboms.

Sporto renginys – kūno kultūros, sporto propagavimo, žmonių ugdymo, jų gebėjimų rodymo priemonė: sporto varžybos, sporto stovykla, žaidynės, konferencija, konkursas, vakaras, paroda, susitikimas.

Sporto varžybos – LKKRF savarankiškai (arba kartu su klubais ar asociacijomis) organizuoja Lietuvos čempionatus, taurės turnyrus, pirmenybes, tarptautines varžybas. Taip pat varžybas gali organizuoti Federacijos nariai, miestų ar regioninės organizacijos (sąjungos, federacijos ir pan.). Tokiu atveju varžybų nuostatai turi būti derinami su LKKRF Teisėjų kolegija, o pastaroji turi teikti tvirtinti LKKRF valdybai.

Varžybų nuostatai – parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomas varžybų tikslas ir uždaviniai, vykdymo vieta, laikas, programa, sistema, reikalavimai varžybų dalyviams ir komandoms, nugalėtojų nustatymo būdai ir kita. LKKRF organizuojamų varžybų nuostatus sudaro LKKRF Teisėjų kolegija, vadovaudamasi pagrindiniu sportiniu kriterijumi – sudaromos kategorijos turi skatinti atletų konkurenciją ir sportinio lygio augimą.

Žiūrovas – asmuo, stebintis sporto renginį. Žiūrovai turi laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

Dopingas – sportininko organizmo fizinę ir psichinę veiklą skatinantys arba slopinantys, pavojų jo sveikatai keliantys preparatai ir metodai, vartojami pajėgumui laikinai padidinti ir sudarantys sąlygas nesąžiningai varžytis. Dopingo ir jo metodų sąrašą nustato tarptautinės antidopingo organizacijos.

3. Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai

LKKRF varžybų ir kitų renginių organizatoriais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti:

– organizacijos – LKKRF nariai;

– LKKRF.

LKKRF varžybų ir kitų renginių organizavimo bei organizatorių veikla grindžiama šiais principais:

– kilnaus elgesio – moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių poelgius, labai vertintinus sportinėse kovose;

– nešališkumo – užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą tarp varžybose dalyvaujančių sportininkų ir komandų.

4. LKKRF varžybų ir kitų renginių laikas

LKKRF varžybos ir kiti renginiai gali vykti nuo 8 iki 24 val.

5. Renginių vieta

LKKRF varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto arenose ir salėse, specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salės, salės ir kt.) ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su teritorijų valdytojais arba nuomotojais.

Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ir kitiems renginiams.

6. Reikalavimai LKF varžybų ir kitų renginių organizatoriams

Už sportininkų saugumą varžybų metu (varžybų vietoje) atsako varžybų vyriausiasis teisėjas. Jis paveda varžybų organizatoriams (varžybų direktoriui):

– sudaryti sutartį su medicinos įstaiga ir užtikrinti darbo vietas budinčiam medicinos personalui (gydytojas ir medicinos sesuo);

– užtikrinti pakankamą aptarnaujančio personalo kiekį apšilimo vietoje;

– užtikrinti apšilimo inventoriaus kokybę;

– užtikrinti budintįjį personalą, kontroliuojantį patekimą į apšilimo vietas ir dopingo kontrolės kambarius.

Už žiūrovų saugumą varžybų metu atsako varžybų direktorius. Tam jis, priklausomai nuo varžybų arenos dydžio, samdo reikiamą kiekį saugos darbuotojų.

Už sportininkų drausmę ir elgesį varžybų metu atsako komandų vadovai ir treneriai.

LKKRF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

– į varžybų ar renginio vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

– varžybų ar renginio vietose prekiauti gėrimais ne plastikinėje ar popierinėje taroje;

– naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą dalyvių, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

– iškabinti varžybų, renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

7. Draudimas vartoti dopingą

Sportininkas privalo laikytis sąžiningos kovos principo.

Sportininkams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims – skirti, skatinti ir versti vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės antidopingo agentūros ir tarptautinių sporto organizacijų.

Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.

Bet kokių draudžiamą medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į sportininko organizmą yra paties sportininko atsakomybė.

Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais testavimo standartais.

Dopingo ir jo metodų kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo Kūno kultūros ir sporto departamentas arba jo įgaliota institucija.

Kasmet atnaujinamų draudžiamųjų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) tinklalapyje: www.wada-ama.org bei Lietuvos antidopingo agentūros tinklalapyje www.antidopingas.lt.

8. Baigiamosios nuostatos

Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.

Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos                                                                                           Ramutis Kairaitis

federacijos prezidentas

RĖMĖJAI

Socialiniai tinklai